Informacje dla klienta

INFORMACJE DODATKOWE DLA KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM   W ROZUMIENIU ART. 221K.C. UDZIELANE PRZEZ SPRZEDAWCĘ NA PODSTAWIE ART. 12 USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA

Dane teleadresowe Sprzedawcy: StoneBox Sp.zo.o. 26-680 Wierzbica, Zalesice 29C,  NIP 948-264-37-92, REGON 527404353 e-mail: biuro@r-stone.pl, tel:  (48) 512 833 400, NIP 948-261-00-31, REGON 367011309 .

Główne cechy świadczenia, łączna cena wraz z podatkami oraz kosztami transportu, terminy i sposób zapłaty, opisane zostały w informacjach zawartych w procesie składania zamówienia i zgodnie z wyborem dokonanym przez Konsumenta oraz zawarte zostają w podsumowaniu zamówienia.

Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty ceny. Oprócz zapłaty ceny łącznej przelewem na rachunek bankowy lub przy odbiorze, zgodnie z wyborem dokonanym przez Konsumenta, Konsument nie jest zobowiązany do złożenia kaucji lub innych gwarancji finansowych.

Umowa zawierana jest za pośrednictwem strony kamiennedywany.pl w drodze elektronicznej i nie wiąże się z dodatkowymi kosztami, niż stosowane zwykle za korzystanie z niej. Do korzystania z funkcjonalności wymagane jest użycie poprawnie działającej standardowej przeglądarki internetowej oraz posiadanie działającego adresu poczty elektronicznej, służącej    

do komunikacji ze Sprzedawcą, który Konsument podaje przy składaniu zamówienia

w Sklepie.

Przedmiotem umowy nie są świadczenia o charakterze ciągłym i nie stanowią umowy

o wykonanie usługi. Obowiązki dla stron umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem niniejszego portalu wygasają w szczególności poprzez wykonanie przez strony zobowiązań (zapłaty ceny przez Konsumenta oraz dostarczenia towaru przez Sprzedawcę).

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć zamawianą rzecz bez wad. Regulacja odpowiedzialności Sprzedawcy zawarta jest w art. 556 oraz art. 5561 – 5553 Kodeksu Cywilnego.

Konsument może złożyć reklamację towaru w Sklepie powołując się na niezgodność towaru

z umową. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sprzedawcy o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia. W przypadku złożenia reklamacji Klient powinien odesłać towar na koszt Sprzedawcy przesyłką pocztową ekonomiczną na adres siedziby Sprzedawcy.           

Do odsyłanego towaru należy załączyć dowód zakupu z opisem reklamacji. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru              

 i informuje Klienta o uwzględnieniu bądź odmowie uwzględnienia reklamacji i dalszym    postępowaniu. W przypadku nieustosunkowania się Sprzedawcy do żądania Klienta            

we wskazanym terminie, uznaje się, że Sprzedawca uznał żądanie za uzasadnione.

Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik       

i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku zawarcia umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno        

od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę       

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane Pocztą Polska, pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2            

do ustawy o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin    

do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu

do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Sprzedawca może wstrzymać się        ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania,

w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Rzecz należy odesłać lub przekazać Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Konsument ponosi  bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Konsument ponosi odpowiedzialność               

za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru , cech i funkcjonowania rzeczy.

Przedmiotem umowy nie są świadczenia, które uzasadniałyby brak prawa odstąpienia Konsumenta. Prawo odstąpienia nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy w zapieczętowanym opakowaniu,które

po otwarciu opakowania (po dostarczeniu)  ze względu na ochronę zdrowia , ze względów higienicznych nie można zwrócić Art.38 pkt.5

Prawo odstąpienia nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia są rzeczy,które po dostarczeniu ze względu na swój charakter zostają nierozłocznie połączone z innymi.Art.38 pkt.6

Konsumentowi może skorzystać z mediacji prowadzonej przez wojewódzkie inspektoraty