Regulamin

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Postanowienia ogólne
 1.  Sklep internetowy kamiennedywany.pl. działający pod adresem : StoneBox Sp.zo.o. 26-680 Wierzbica, Zalesice 29C,  NIP 948-264-37-92, REGON 527404353.
 2.  Wszelkie umowy zawierane drogą elektroniczną za pośrednictwem narzędzi informatycznych dostępnych na stronie internetowej https://www.kamiennedywany.pl pomiędzy Klientem i Sprzedawcą regulowane są wyłącznie przez przepisy prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3.  Wzorce umów, w tym w szczególności ogólne warunki umów, wzory umów, regulaminy czy warunki zakupu stosowane przez Klientów nie obowiązują Sprzedawcy bez względu na to czy zostały wyraźnie wyłączone czy też pozostają w sprzeczności z treścią postanowień Regulaminu.
 4.  Wszelkie towary, których opisy są zamieszczone na stronie internetowej Sklepu i są za jej pośrednictwem sprzedawane są nowe i są sprzedawane w opakowaniach zbiorczych. Ilość sztuk, m2, metrów, litrów oraz cena zbiorcza i jednostkowa towarów są określone w opisie każdego towaru. Sklep nie prowadzi sprzedaży pojedynczych sztuk, litrów, m2, metrów produktów chyba, że zostało to wyraźnie wskazane w opisie danego towaru.
 5.  Za pośrednictwem Sklepu możliwe jest wyłącznie dokonywanie zakupu towarów posiadających cechy znajdujące się w ich opisie na stronie internetowej Sklepu. Wszelkie inne modyfikacje towarów, wymagają złożenia zamówienia i zawarcia umowy poza Sklepem na osobnych warunkach.

6.  Wszelkie prawa do sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawo autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny, strony internetowej sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczonych na Stronie Internetowej Sklepu ( za wyjątkiem treści, logotypów,  zdjęć prezentowanych na stronie internetowej w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie zgodnie z Regulaminem lub za zgodą Sprzedającego.

7. Zabronione jest wykorzystywanie sklepu Internetowego lub Strony Sklepu Internetowego przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, reklamowej, promocyjnej, spamu, prowadzenie działalności komercyjnej  oraz wykorzystywanie nie zgodnie z jego przeznaczeniem, ingerowanie w  zawartość sklepu w tym także w jego elementy techniczne.

8. Właściciel w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

 1. Słownik pojęć

Na potrzeby niniejszego Regulaminu zakupów przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Regulamin – niniejszy regulamin zakupów w sklepie internetowym https://www.kamiennedywany.pl:

Sprzedawca – StoneBox Sp.zo.o. 26-680 Wierzbica, Zalesice 29C,  NIP 948-264-37-92, REGON 527404353 prowadzący sklep internetowy kamiennedywany.pl pod adresem https://www.kamiennedywany.pl;

Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w sklepie internetowym kamiennedywany.pl za pomocą narzędzi informatycznych dostępnych na stronie https://kamiennedywany.pl;

Konsument – Klient osoba fizyczna dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; do praw i obowiązków Konsumentów stosuje się także postanowienia dotyczące Klientów nie będących Konsumentami, o ile nie są one sprzeczne z dotyczącymi Konsumentów bezwzględnie obowiązującymi przepisami lub postanowieniami Regulaminu;

Sklep – sklep internetowy kamiennedywany.pl pod adresem https://www.kamiennedywany.pl;

Dzień roboczy – każdy z dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Dostawca – oznacza firmę kurierską,  z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy Towarów;

Koszyk – narzędzie informatyczne dostępne na stronie Sklepu umożliwiające klientowi wybór, usuwanie i podgląd wybranych do zakupu towarów oraz ustalenie ich liczby;

Materiały – wszelkie treść , obiekty multimedialne np. Informacje, dane, pliki graficzne ,zdjęcia,  znaki graficzne  zamieszczone, dostarczone  przez Klienta;

Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży.

 1. Składanie zamówień i zawarcie umowy

3.1. Klient może składać zamówienia w Sklepie przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

 1. 2. Towary prezentowane na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego a jedynie są zaproszeniem do składania ofert przez Klientów na warunkach określonych w opisach towarów, formularzu zamówienia i niniejszym Regulaminie.
 2. 3. Klient składając zamówienie za pośrednictwem narzędzi informatycznych dostępnych na stronach internetowych Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach określonych w opisie towarów, formularzu zamówienia oraz Regulaminie. Do zawarcia umowy oraz rozpoczęcia realizacji zamówienia wymagane jest potwierdzenie za pomocą poczty elektronicznej przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę (zawarcie umowy). W przypadku braku potwierdzenia lub odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę w terminie 7 dni od daty złożenia przez Klienta zamówienia, przyjmuje się, że oferta zawarcia umowy przez Klienta wygasła.
 3. 4. Do złożenia zamówienia wymagane jest zaakceptowanie postanowień Regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 4. 5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
 5. w przypadku wyboru płatności przy odbiorze – od zawarcia umowy;
 6. w przypadku wyboru płatności przelewem bankowym – po zawarciu umowy i od wpłynięcia zapłaty na konto bankowe Sprzedawcy.
 7. 6. Dokonywanie zakupów w Sklepie wiąże się z koniecznością posiadania dostępu do Internetu, poczty elektronicznej oraz przeglądarki internetowej
 8. 7. Do dokonywania zakupów w Sklepie nie jest wymagane posiadanie Konta Klienta.
 9. 8. W celu dokonania zamówienia w Sklepie Klient zobowiązany jest:
 10. dokonać wyboru zamawianych towarów i dodać je do Koszyka,
 11. wypełnić formularz dostawy w tym podać dane Klienta, sposób oraz adres dostawy,
 12. dokonać wyboru sposobu płatności,
 13. dokonać potwierdzenia zamówienia.
 14. 9. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia Klienta, Sprzedawca zawiadomi Klienta o takim fakcie w terminie do 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty zawarcia umowy i dokona zwrotu wpłaconych przez Klienta pieniędzy zgodnie z postanowieniami rozdziału 10 Regulaminu (Zwrot płatności i umowne prawo potrącenia). W takim przypadku przyjmuje się, że Sprzedawca od umowy odstąpił, zgodnie z pkt 7.5 Regulaminu.
 1. 10. Powiadomienie o niemożności realizacji całości lub części zamówienia zostanie wysłane przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 2. 11. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację części zamówienia Klienta, Sprzedawca zawiadomi niezwłocznie o tym fakcie Klienta, który w takim przypadku ma możliwość wyboru:
 3. częściowej realizacji zamówienia – w takim przypadku zrealizowane zostanie zamówienie Klienta w części w jakiej towary są dostępne, tym samym Sprzedawca jest zwolniony  z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne.
 4. rezygnacji z realizacji całości zamówienia – w takim przypadku Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku realizacji całości zamówienia. W takiej sytuacji, jeżeli Klient dokonał przedpłaty za zamówione produkty, Sprzedawca dokona zwrotu Klientowi odpowiednio nadwyżki lub całości wpłaconych przez niego środków pieniężnych zgodnie z postanowieniami rozdziału 10 Regulaminu (Zwrot płatności i umowne prawo potrącenia). W zakresie, w jakim zamówienie nie zostanie zrealizowane przyjmuje się, że Sprzedawca skorzystał z umownego prawa odstąpienia, o którym mowa w pkt 7.5 Regulaminu.
 1. 12. Wszelka korespondencja pomiędzy Klientem i Sprzedawcą będzie prowadzona w formie elektronicznej przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej Klienta podanego w formularzu zamówienia, pisemnie lub telefonicznie. Wszystkie ustalenia telefoniczne dotyczące zamówień powinny być niezwłocznie potwierdzone przez Klienta i Sprzedawcę poprzez pocztę elektroniczną lub pisemnie pod rygorem nieważności. Dane teleadresowe Sprzedawcy dostępne są na stronie internetowej Sklepu.

3.13. Klient oświadcza, że dostarczone materiały do realizacji złożonego zamówienia dotyczących danych osobowych oraz informacji o osobach trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których dotyczą.

 1. Cena i warunki płatności
 1. 1. Ceny na na stronie internetowej Sklepu:

– podawane są w złotych polskich (PLN),

 •  nie zawierają podatku  VAT,

– nie zawierają ewentualnych opłat celnych, jeżeli adres dostawy jest poza terytorium Polski.

– nie zawierają kosztów dostawy o których klient jest informowany przy wyborze sposobu dostawy. Jeżeli adres dostawy jest poza terytorium Polski koszty dostawy podlegają indywidualnej wycenie dla każdego zamówienia    na podstawie danych adresowych przesłanych przez Klienta o miejscu dostawy. W tym celu Klient powinien         w formularzu zamówienia zaznaczyć zgodę na kontakt ze strony Sprzedawcy w celu ustalenia indywidualnego kosztu dostawy. W takim przypadku Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wystosowania do Klienta dodatkowej prośby o zaakceptowanie  nowych, indywidualnie ustalonych warunków zamówienia oraz wysokości kosztów dostawy . Informację o wysokości kosztów Klient uzyska w ciągu 1-5 dni roboczych drogą pisemną.  Realizacja zamówienia w wyżej opisanym przypadku rozpoczyna się po wypełnieniu postanowień Regulaminu i pisemnej akceptacji wysokości kosztów dostawy przez Klienta. W przypadku braku pisemnej akceptacji  w terminie 7 dni  od jej otrzymania, przyjmuje się,  że oferta zawarcia umowy wygasła.

 1. 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia i przez cały czas realizacji zamówienia, jeżeli zostanie ono potwierdzone przez Sprzedawcę i o ile Klient i Sprzedawca indywidualnie nie ustalą innych warunków realizacji zamówienia.
 2. 3. Koszt dostawy umieszczony jest przy każdym towarze i naliczany jest przy składaniu zamówienia.    Aby sprawdzić łączny koszt dostawy zamówionych towarów, należy umieścić wszystkie wybrane produkty w Koszyku a następnie wybrać formę dostawy i płatności – wtedy zostaną naliczone koszty związane z dostawą wszystkich towarów  znajdujących się w Koszyku. Koszty dostawy nie zawierają podatku VAT.
 3. 4. Klient może wybrać następujące formy płatności:
 4. gotówką przy odbiorze,
 5. przelew bankowy.
 6. pobranie
 7. 5. W przypadku zamówienia większej ilości towarów istnieje możliwość zmniejszenia kosztów dostawy. W tym celu Klient powinien za pośrednictwem  formularza zamówienia zaznaczyć zgodę na kontakt ze strony Sprzedawcy w celu ustalenia indywidualnego kosztu dostawy. W takim przypadku Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wystosowania do Klienta dodatkowej prośby o potwierdzenie nowych, indywidualnie ustalonych warunków zamówienia i rozpoczęcia realizacji zamówienia po jego uprzednim potwierdzeniu przez Klienta. Postanowienia pkt 3.11 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 8. 6. Na każdy zakupiony towar Sprzedawca wystawi Fakturę VAT lub paragon. Faktura VAT lub paragon wystawiane i doręczane są do Klienta w formie elektronicznej chyba, że Klient zaznaczy w formularzu zamówienia, że chce otrzymywać faktury VAT lub paragony w formie pisemnej.
 9. 7. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem, Sprzedawca może uzależnić realizację zamówienia od dokonania przedpłaty lub od umowy odstąpić zgodnie z pkt 7.3 Regulaminu.
 10. 8. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu zapłaty w formie przelewu bankowego i nie wpłynięciu środków w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Klienta, Sprzedawca ma prawo od umowy odstąpić, zgodnie z pkt 7.5 Regulaminu.
 11. 9  Płatności mogą być realizowane na następujące konta bankowe Sprzedawcy prowadzone w złotych polskich (PLN):
  59 2490 0005 0001 4500 3652 3793

4.10  Promocje w Sklepie nie  podlegają łączeniu , o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

4.10  Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów. przeprowadzania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Zamówienia  złożone przed datą wejścia w życie zmian w cenie towarów , warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży pozostają nie zmienione

 1. Zmiany w zamówieniach
 1. 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub zrezygnować z jego realizacji w całości lub w części do momentu przekazania przez Sprzedawcę dostawcy zamówienia do wysyłki. Wprowadzenie zmian lub rezygnacja z realizacji zamówienia możliwe jest wyłącznie poprzez kontakt ze Sprzedawcą zgodnie z postanowieniami pkt. 3.11 Regulaminu. Postanowienia pkt . 3.10 Regulaminu stosuje się odpowiednio. W przypadku rezygnacji przez Klienta z realizacji całości zamówienia przyjmuje się, że Klient skorzystał z umownego prawa odstąpienia, zgodnie z pkt. 7.6 Regulaminu.
 2. 2. W przypadku nie potwierdzenia przez Klienta, zgodnie z pkt 5.1 i 3.11 Regulaminu, zmian w zamówieniu w terminie 7 dni roboczych od dnia wysłania przez Sprzedawcę prośby o potwierdzenie nowych ustaleń, po bezskutecznym upływie tego terminu, zamówienie będzie realizowane na dotychczasowych zasadach bez zmian.
 3. Dostawa i czas realizacji zamówienia
 1. 1. Klient może wybrać następujące sposoby dostawy:
 2. kurier Schenker,
 3. odbiór osobisty.
 4. 2. W przypadku wyboru przez Klienta opcji odbioru osobistego, zamówione produkty należy odebrać w siedzibie Sprzedawcy w dni robocze w godzinach 8:00-16:00. O gotowości zamówienia do odbioru osobistego Klient zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną. Czas przygotowania zamówienia do odbioru to 48 godzin – uwzględniając wyłącznie dni robocze od momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia określonego w pkt. 3.4 Regulaminu, a w przypadku dokonania zmiany w zamówieniu – od dnia potwierdzenia zmian lub bezskutecznego upływu terminu na ich potwierdzenie.
 5. 3. W przypadku wyboru przez Klienta opcji odbioru osobistego, zamówienie powinno być odebrane przez Klienta w terminie 14 dni roboczych od dnia zawiadomienia o możliwości odbioru. W razie nieodebrania zamówienia przez Klienta w tym terminie, Sprzedawca ma prawo od umowy odstąpić, zgodnie z pkt. 7.5 Regulaminu. Jeżeli uprzednio została za zamówienie uiszczona płatność przelewem, środki pieniężne zostaną zwrócona na konto bankowe Klienta zgodnie z postanowieniami rozdziału 10 Regulaminu                 (Zwrot płatności i umowne prawo potrącenia).
 1. 4. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy kurierem w razie nieodebrania przez Klienta zamówienia i zwrotu przesyłki do Sprzedawcy, Sprzedawca ma prawo od umowy odstąpić, zgodnie z pkt. 7.5 Regulaminu. Jeżeli uprzednio została za zamówienie uiszczona płatność przelewem, środki pieniężne zostaną zwrócone        na konto bankowe Klienta zgodnie z postanowieniami rozdziału 10 Regulaminu (Zwrot płatności i umowne prawo potrącenia).
 2. 5. Klient, w przypadku wyboru opcji dostawy kurierem, powinien w momencie otrzymania dostawy sprawdzić stan opakowania towaru, w tym również plomby zabezpieczające poszczególne opakowania. Należy sprawdzić, czy pojedyncze sztuki towarów nie są uszkodzone oraz czy są wszystkie zamówione części. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń czy braków należy sporządzić na miejscu, w obecności kuriera, protokół szkody, zapisać w nim wszystkie braki bądź uszkodzenia oraz datę i godzinę doręczenia Klientowi przesyłki przez kuriera.
 3. 6. Produkty są wysyłane w ciągu 3 (trzech) dni roboczych – od momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia, określonego w pkt. 3.4 Regulaminu, a w przypadku dokonania zmiany w zamówieniu – od dnia potwierdzenia zmian lub bezskutecznego upływu terminu na ich potwierdzenie.
 4. 7. Towary wysyłane kurierem, objęte są standardowym ubezpieczeniem przewoźnika. Przewidywany czas dostawy zamówienia przez kuriera na terenie kraju, licząc od dnia wysyłki to 48 godziny do 96 godzin. W przypadku dostaw poza granice kraju czas dostawy jest określany indywidualnie dla każdego zamówienia na podstawie danych adresowych przesłanych przez Klienta o miejscu dostawy. Informację o czasie dostawy   Klient uzyska od Sprzedającego wraz z określeniem wysokości kosztów drogą pisemną. Uwzględniane są wyłącznie dni robocze.
 5. 8. Na całkowity czas dostawy zamówienia kurierem składa się łącznie czas wysyłki zamówienia oraz czas dostawy zamówienia przez kuriera.
 6. 9. Klient, w przypadku wyboru opcji dostawy kurierem, po wysłaniu towaru przez Sprzedawcę zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej o numerze listu przewozowego, dzięki któremu może on śledzić aktualny status przesyłki na stronach internetowych firmy kurierskiej.
 7. 10. W przypadku nieodebrania przez Klienta niebędącego Konsumentem zamówienia dostarczonego przez kuriera i zwrotu przesyłki do Sprzedawcy zgodnie pkt 6.4. Regulaminu oraz skorzystania przez Sprzedawcę z umownego prawa odstąpienia, Klient zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy kosztów przesyłki oraz uiszczenia kary umownej w wysokości 20% wartości zamówienia brutto w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę.
 8. 11. W przypadku nieodebrania zamówienia przez Klienta niebędącego Konsumentem, zgodnie z pkt. 6.3. Regulaminu oraz skorzystania przez Sprzedawcę z umownego prawa odstąpienia, Klient w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę, zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 20% wartości zamówienia brutto.

6.13. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia produkty z różnych kategorii ,zamówienie może zostać podzielone na co najmniej 2(dwie ) części, z których każda będzie wymagała od Klienta oddzielnego potwierdzenia i wskazania sposobu realizacji zamówienia.

6.14. W przypadku wyboru formy płatności za pobraniem, realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po  przesłaniu  Klientowi będącego Konsumentem przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia i wypełnieniu oraz akceptacji zobowiązania do pokrycia ustalonych kosztów dostawy w przypadku nieodebrania zamówienia przez Klienta od kuriera i zwrotu przesyłki do Sprzedawcy, pomimo podjęcia dwukrotnej próby dostawy zamówienia ze strony kuriera.

6.15. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

 1. Prawo odstąpienia od umowy
 1. 1.  Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 (czternastu) dni bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 7.2-7.6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik rzeczy, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadania ostatniej rzeczy, partii lub części. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), dostępnym również na stronie sprzedawcy.

Dla  zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczające jest wysłanie pocztą Sprzedawcy oświadczenia     o odstąpieniu przed upływem tego terminu. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 1. 2.  W przypadku odstąpienia od umowy na warunkach określonych w pkt. 7.1 Konsument  ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Zwracane  towary powinny wrócić do Sprzedawcy w stanie niezmienionym, niezniszczonym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech  i funkcjonowania rzeczy oraz ponosi ryzyko wyboru podmiotu, z pomocą którego dokona odesłania rzeczy.

7.2.1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku uszkodzenia, otwarcia zaplombowanych, zapieczętowanych opakowań, jeżeli opakowanie, plomby zostało otwarte, uszkodzone                po dostarczeniu rzeczy ( zgodnie z Dz. U. 2014 poz. 827 art.38).

7.2.2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku zakupu towarów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami  (Dz. 2014 poz. 827 art.38).

 1. 3. Z zastrzeżeniem punktów 7.4 – 7.6 Sprzedawca w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 2. 4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie zwraca Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 3. 5 Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. 6  Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 5. 7  Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku dokonania zapłaty przez Konsumenta zwrot ceny nastąpi zgodnie z postanowieniami rozdziału 10 Regulaminu (Zwrot płatności i umowne prawo potrącenia).
 1. 8. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia w całości lub w części od umowy zawartej z Klientem w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy lub wiążącej zmiany zamówienia. Sprzedawca ma prawo od umowy odstąpić w przypadkach określonych w pkt. 3.8, 3.10, 4.8, 6.3, 6.4 Regulaminu. W tym samym terminie Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od całości lub części umowy zawartej z Klientem w przypadku braku kontaktu                 z Klientem lub nieprzekazania przez Klienta niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy informacji, które  to okoliczności znacznie utrudniają lub uniemożliwiają zrealizowanie zamówienia w terminie. Odstąpienie powinno nastąpić w formie oświadczenia w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej. Za dzień złożenia oświadczenia  o odstąpieniu uważa się dzień nadania listu poleconego lub wiadomości pocztą elektroniczną, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. 9. Klient, niezależnie od uprawnień przysługujących mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu, może odstąpić od realizacji całości lub części zamówienia do czasu przekazania dostawcy zamówienia do wysyłki, zgodnie z pkt 5.1 Regulaminu.
 3. 8.    Reklamacje
 1. 1. Jeżeli zakupiony produkt jest wadliwy, Klient będący Konsumentem może złożyć Sprzedawcy reklamację towaru powołując się na niezgodność towaru z umową. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sprzedawcy o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia.
 2. 2. W przypadku złożenia reklamacji Klient powinien odesłać towar na koszt Sprzedawcy przesyłką pocztową ekonomiczną w zalecanych przypadkach kurierem Schenker na adres siedziby Sprzedawcy. W przypadku wysłania towaru w inny sposób, który wiąże się z wyższymi  niż przesyłka ekonomicznymi kosztami różnicę pokrywa Klient. Do odsyłanego towaru należy załączyć dowód zakupu z opisem reklamacji.
 3. 3. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 (czternaście ) dni od daty otrzymania reklamowanego towaru i informuje Klienta o uwzględnieniu bądź odmowie uwzględnienia reklamacji i dalszym postępowaniu. W przypadku nieustosunkowania się Sprzedawcy do żądania Klienta we wskazanym terminie, uznaje się, że Sprzedawca uznał żądanie za uzasadnione.
 4. 4. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca dokona na swój koszt naprawy wadliwego towaru lub wymieni go na nowy, zaś w przypadku braku takiej możliwości Sprzedawca dokona zwrotu równowartości ceny reklamowanego towaru zgodnie z postanowieniami rozdziału 10 Regulaminu (Zwrot płatności i umowne prawo potrącenia).
 5. Wyłączenie odpowiedzialności
 1. 1. Sprzedawca nie odpowiada wobec Klienta niebędącego Konsumentem za jakiekolwiek szkody związane z niezrealizowaniem lub wadliwym zrealizowaniem zamówienia, w szczególności za szkody spowodowane wadliwością produktu, opóźnieniem w dostawie zamówienia lub skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy.
 2. 2. Do umów z Klientem niebędącym Konsumentem nie stosuje się art. 556-576 Kodeksu Cywilnego.
 3. 3. Sprzedawca w najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie nie ponosi odpowiedzialności za działania dostawców Internetu i administratorów serwerów obsługujących pocztę elektroniczną Klienta, jak również za działanie oprogramowania którym posługuje się Klient, w szczególności za blokowanie, usuwanie lub oznaczanie jako niechciane lub niepożądane (spam) wiadomości wysyłanych przez Sprzedawcę.
 4.  4. Sprzedawca w najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w obsłudze zamówienia przez Klienta, w szczególności z tytułu wadliwych dyspozycji Klienta lub podania błędnych czy nieprawdziwych danych, w szczególności w  formularzu zamówienia .
 5. Zwrot płatności i umowne prawo potrącenia
 1. 1. Zwrot środków pieniężnych Klientowi nastąpi na konto bankowe, z którego środki zostały wysłane.
 2. 2. Zwrot środków pieniężnych Klientowi, o ile co innego nie wynika z Regulaminu lub ustaleń stron, nastąpi w terminie 14 dni od daty zaistnienia przyczyny uzasadniającej zwrot. W przypadku Klientów będących Konsumentami zwrot środków nastąpi na zasadach i w terminie nie dłuższym niż wynikającym z przepisów prawa i postanowień Regulaminu w zakresie jakim dotyczą one Konsumentów.
 3. 3. W przypadku, jeżeli nie będzie można ustalić konta bankowego Klienta z którego środki zostały przekazane lub jeżeli środki zostały przez Klienta wysłane przekazem pocztowym lub w przypadku płatności Klienta dokonanej za pobraniem lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy, zwrot nastąpi: a.   w przypadku Klientów będących Konsumentami przekazem pocztowym na adres Klienta, b.   w przypadku Klientów niebędących Konsumentami przekazem pocztowym na adres Klienta i na jego koszt.
 4. 4. Klient i Sprzedawca mogą indywidualnie ustalić sposób dokonania zwrotu płatności. Postanowienia pkt.3.11 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 5. 5. Jeżeli Klient dokonał uprzedniej płatności przelewem bankowym, w przypadkach o których mowa w pkt.6.10 i 6.11 Sprzedawca przed zwrotem środków pieniężnych Klientowi może dokonać potrącenia przysługujących mu należności, po złożeniu oświadczenia o skorzystaniu z tego prawa. Oświadczenie o potrąceniu może zostać złożone w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oświadczenie ma moc wsteczną od chwili kiedy potrącenie stało się możliwe.
 6. Dane osobowe i informacja handlowa
 1. 1. Klient składając zamówienie w Sklepie wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sprzedawcy oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy oraz udostępnienie ich firmom kurierskim (o ile zostanie wybrany taki sposób dostawy) realizującym dostawę zamówienia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, niemniej brak zgody na ich przetwarzanie w celu realizacji umowy przez Sprzedawcę uniemożliwi złożenie i zrealizowanie zamówienia.
 2. 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.). Klient odpowiada za poprawność               i prawdziwość przekazanych danych osobowych.
 3. 3. Klient może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę w celu informowania Klienta o ofercie produktów i usług Sprzedawcy oraz podmiotów z nim powiązanych. Klient może w każdej chwili wycofać taką zgodę.
 4. 4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
 1. Postanowienia końcowe
 1. 1. Klient wyraża zgodę na przeniesienie przez Sprzedawcę na osobę trzecią praw i obowiązków związanych z realizacją umów zawartych zgodnie z Regulaminem. Postanowienie to nie dotyczy Klientów posiadających status Konsumenta.
 2. 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Jakikolwiek zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, jednak nie wcześniej niż 7 (siedmiu) dni od daty udostępnienia treści zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wejścia zmienionego Regulaminu w życie, będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 3. 3. Dla sporów pomiędzy Klientami niebędącymi konsumentami i Sprzedawcą zastrzega się właściwość sądu właściwego dla siedziby Sprzedawcy.
 4. 4. Postanowienia Regulaminu nie mają za zadanie w jakikolwiek sposób ograniczać praw Klientów będących konsumentami, które przysługują im na mocy przepisów prawa. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi praw konsumentów, stosuje się te obowiązujące przepisy prawa.
 5. 5. W przypadku, jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu jest nieważne, pozostaje on w mocy w pozostałym zakresie.