Polityka prywatności

Polityki Prywatności

StoneBox Sp.zo.o. z siedzibą w Bardzicach będąc świadoma potrzeby ochrony poufności i prywatności powierzonych jej informacji przez swoich Klientów, a także chcąc zapewnić odpowiednią ochronę i właściwe wykorzystywanie danych osobowych postanawia przedstawić Politykę Prywatności obowiązującą na stronach internetowych  www.kamiennedywany.pl www.drogan.net.pl www.kruszywamarmurowe.pl www.gravelfix.pl www.kamiennydywanuslugi.pl www.kamiennydywanmaterial.pl www.kamiennydywanpolska.pl

Administratorem przekazanych przez użytkowników oraz odwiedzających danych osobowych jestStoneBox Sp.zo.o. 26-680 Wierzbica, Zalesice 29C,  NIP 948-264-37-92, REGON 527404353, zwana w dalszej części Administratorem

1. Użytkownik wyżej wskazanych stron internetowych zobowiązują się do zapoznania się oraz  przestrzegania niniejszej Polityki Prywatności.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia poprzez umieszczenie zmienionej wersji na naszej witrynie internetowej .W związku z tym Użytkownicy proszeni są o okresowe sprawdzanie treści niniejszego oświadczenia w celu zapoznania się z jej ewentualnymi zmianami.

3. Administrator jest wyłącznym właścicielem informacji zgromadzonych na wyżej wskazanych stronach internetowych. Zawartość powyższych witryn, w szczególności ich forma, a także treść podlega prawom autorskim przysługującym StoneBox Sp. z o.o. z siedzibą w Zalesice. Ewentualne wykorzystywanie treści lub zdjęć umieszczonych na witrynach może odbywać się wyłącznie na ściśle określonych warunkach, uzgodnionych wcześniej z Administratorem.

4. Użytkownicy korzystający z powyższych stron internetowych pozostają anonimowi do czasu aż zdecydują, że chcą się zarejestrować lub zalogować. Rejestrując się na jednej ze stron, Użytkownik akceptuje niniejszą Politykę Prywatności  i dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich danych osobowych składających się na konto, które zostały uprzednio przez niego udostępnione.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia zrealizowanie transakcji, dostawę zamówienia oraz jakąkolwiek komunikację
StoneBox Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz stosuje wymagane przez przepisy prawa polskiego, środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

5. Dane uzyskiwane od klientów podczas procesu rejestracji lub uzyskane przez formularz kontaktowy będą wykorzystywane przez Administratora jedynie w celach statystycznych, nie będą natomiast wykorzystywane w celach marketingowych.

6. Użytkownik proszony jest o zachowanie ostrożności przy opuszczaniu wyżej wskazanych stron internetowych, tak aby nikt postronny nie mógł wykorzystywać informacji jego dotyczących. Administrator prosi o zachowanie ostrożności w udostępnianiu osobom trzecim jakichkolwiek danych związanych z korzystaniem z wyżej wskazanych stron.

7. W wypadku gdy wyżej wskazane strony internetowe zawierają łącza do innych witryn internetowych, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za stosowane przez te witryny praktyki w zakresie ich polityki prywatności, w szczególności w zakresie przetwarzania danych osobowych. Wówczas Użytkownik obowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności odwiedzanego serwisu.

8. Administrator informuje, iż przeglądanie jednej z wyżej wskazanych stron internetowych może wygenerować na komputerze Użytkownika tzw. cookies, czyli pliki, które pozwalają automatycznie rozpoznać komputer Użytkownika przy następnej wizycie.  W wypadku gdy Użytkownik nie zamierza otrzymywać plików cookies, obowiązany jest skonfigurować przeglądarkę internetową tak, by usuwała pliki cookies lub je blokowała.

9. Kontakt:

Można się z nami kontaktować mailowo pod adresem: spolka@r-stone.pl lub za pośrednictwem poczty na adres siedziby Spółki z dopiskiem IODO

10. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Aby zagwarantować, że Państwa dane zawsze będą przetwarzane wiernie, w sposób transparentny i zgodny z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Możece Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, kierując maila pod adres :spolka@r-stone.pl lub za pośrednictwem poczty wysyłająć korespondencję na adres siedziby firmy z dopiskiem -IODO

11. Kategorie odnośnych danych

Przetwarzamy następujące dane osobowe Państwa:

  1. a) Imię i Nazwisko
  2. b) Adres
  3. c) E-mail
  4. d) Numer tel. kontaktowy
  5. e) aders i dane firmowe jeśli zakup jest dokonywany na Fakturę Vat.
  6. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania :

Informacje dotyczące danych osobowych
Pana/i dane dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1) obsługi składanych przez Państwo zamówień (realizacji procesu sprzedaży i odbioru/dostawy towaru) i rozpatrywania reklamacji dotyczących świadczonych usług, w tym realizacji usług gwarancyjnych,

2) obsługi zapytań i zgłoszenń, które do nas są kierowane,

3) przechowywania danych dla celów archiwalnych.

4) dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej

5) W niektórych sytuacjach przetwarzamy dane gdyż wymaga tego prawo, w szczególności przepisy podatkowe i rachunkowe (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 (c) RODO).

6) Przetwarzamy Państwa dane osobowe również w wykonaniu naszych prawnie uzasadnionych interesów (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 (f) RODO), w celach:

7) opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Państwo oraz innych użytkowników z naszych usług;

9) ustalenia, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń,

10)prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,

11) zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczymy Państwu drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa

12) przechowywania danych dla zapewnienia rozliczalności (w tym wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z RODO).

13.Kategorie danych
W celu zrealizowania zamówienia na naszych stronach internetowych wymagamy podania danych określonych w przepisach podatkowych do wystawienia faktury sprzedaży jak również adresu poczty elektronicznej, telefonu, danych adresowych dotyczących dostawy towaru;

14.Kto może mieć dostęp do podanych nam danych
Odbiorcą Pana/i danych osobowych będą podmioty świadczące na rzecz Administratora następujące usługi:

  1. Firmy zajmujące się obsługą naszych systemów teleinformatycznych lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, firmy kurierskie, operatorzy płatności, firmy świadczące na naszą rzecz usługi doradcze, obsługę podatkową i rachunkową, usługi audytowe, pomoc prawną, pocztowe, transportowe, ubezpieczeniowe, bankowe i windykacyjne.

2.Osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,

15.Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania relacji handlowych z kontrahentem plus 2 lata, w przypadku dokumentów księgowych i handlowych przez czas określony w obowiązujących przepisach prawnych w szczególności art. 74 ustawy o rachunkowości, w zakresie związanym z obroną i dochodzeniem roszczeń przez okres 10 lat. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.

16.Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe
Przysługuje Państwu w odniesieniu do Państwa danych osobowych prawo do:
1. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
2. żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
3. żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
4. żądania ograniczenia przetwarzania danych,
5. wniesienia sprzeciwu do wobec przetwarzania danych osobowych,
6. żądania przenoszenia danych do innego administratora danych,
7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,
8. wniesienia skargi do GIODO w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.

17.Kontakt w sprawie danych osobowych
Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób wykorzystywane są jego dane osobowe.

Użytkownik może cofnąć swoją wcześniejszą zgodę na przetwarzanie danych osobowych a także zwrócić się z prośbą o usunięcie jego Danych Osobowych w całości lub w określonej części.

W takim przypadku użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: spolka@r-stone.pl lub listownie na adres:

StoneBox Sp.zo.o. 26-680 Wierzbica, Zalesice 29C